Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Regulamin sklepu www.mobilefashion.pl biznesowe torby na laptopy

Regulamin sklepu internetowego www.mobilefashion.pl biznesowe torby na laptopy
obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku


Właścicielem sklepu www.mobilefashion.pl biznesowe torby na laptopy jest firma:

ACENTO Margerita Wiśniewska
Biały Kamień 5
02-593 Warszawa

NIP: 5251962354
REGON: 140637418
Wpis o działalności gospodarczej wydany przez Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy o numerze 432241

Numer konta bankowego:
98114020170000400205647294 mBank (dawny Multibank / BRE BANK SA)

Regulamin sklepu internetowego www.mobilefashion.pl biznesowe torby na laptopy
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.mobilefashion.pl jest prowadzony przez ACENTO Margerita Wiśniewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-196-23-54, numer Regon: 140637418
Wpis o działalności gospodarczej wydany przez Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy o numerze 432241
Dane kontaktowe:
• adres pocztowy:
ACENTO
ul. Biały Kamień 5
02-593 Warszawa
• adres poczty elektronicznej biuro@acento.pl
• numery telefonów do Biura Obsługi Klienta: +48 22 213 10 88/85/90, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprzez stronę www.mobilefashion.pl
3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zalogowanie się oraz podanie adresu email i numeru telefonu.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który podany jest w cenniku dostaw.
5. Dostarczany towar jest wolny od wad.
6. Do każdej przesyłki dołączamy paragon lub fakturę VAT.
7. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
8. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
1. ACENTO - ACENTO Margerita Wiśniewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-196-23-54, numer Regon: 140637418 wpis do ewidencji nr: 432241
2. Sklep internetowy mobilefashion.pl – sklep internetowy prowadzony przez firmę ACENTO dostępny na stronie internetowej pod adresem www.mobilefashion.pl
3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego.
4. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których ACENTO skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w sklepie internetowym mobilefashion.pl, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej, poczcie polskiej lub firmie Inpost (paczkomaty) w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem wyżej wymienionych firm na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
6. Salon - salon firmowy prowadzony przez ACENTO znajdujący się w Warszawie na ul. Biały Kamień 5, w którym oferowane są przez ACENTO towary oraz możliwy jest odbiór zamówionych przez sklep internetowy produktów.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego mobilefashion.pl w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego mobilefashion.pl towarów będących przedmiotem zamówienia.
8. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących
9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
13. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Wszystkie zamówienia realizowane są po ich potwierdzeniu.
5. Czas dostawy wynosi maksymalnie 10 dni roboczych. Realizacja bieżących zamówień to 24-48h/roboczych.
6. Wszystkie zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS/FedEx, Poczty Polskiej lub firmy InPost.
7. Sklep www.mobilefashion.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
8. Odbiór osobisty zamówionego towaru prosimy potwierdzić telefonicznie.
9. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§ 4 Oferta sklepu


1. W ofercie sklepu serwisu mobilefashion.pl znajdują się między innymi produkty takich marek jak: 
Plantronics , Socha, Sushi
2. Wszystkie pozycje znajdujące sie w sklepie posiadają szczegółowe opisy umożliwiające zapoznanie się z produktem.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23% . Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki. Podane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.mobilefashion.pl są fabrycznie nowe, chyba że w opisie danego towaru zaznaczono inaczej.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w sklepie internetowym, ACENTO podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. ACENTO zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

§ 5 Faktura VAT


1. Każdy klient na zakupiony towar otrzymuje paragon. Na życzenie klienta wystawiane są faktury VAT.
2. Warunkiem wystawienia FV jest podanie poprawnego numeru NIP.

§ 6 Forma płatności


1. Kupujący ma możliwość płatności za zamówiony towar przelewem na konto sklepu: 98114020170000400205647294 mBank (dawny Multibank / BRE BANK SA). 
Kupujący ma również możliwość płatności przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) lub płatności kartą lub gotówką podczas odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym Biurze Handlowym (ul. Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa)
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem transferuj.pl

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy


1. Konsumentowi, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem Konsumenckim.
4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż forma pisemna.
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art .33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 8 Warunki gwarancji i reklamacji


1. Każdy zakupiony towar podlega gwarancji producenta:
a. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
b. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
c. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (ułamania, obtarcia itp.), materiały eksploatacyjne oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
2. Zakupiony w sklepie internetowym produkt może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć osobiście w salonie ACENTO lub drogą pocztową poprzez odesłanie towaru z pełnym wyposażeniem, wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: ACENTO, ul. Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. 
Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep mobilefashion.pl przesyłki zawierającej reklamowany towar.

§ 9 Ochrona danych osobowych


1. Rejestrując się w sklepie mobilefashion.pl Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych naszego sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania dostawy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Wszelkie pytania i uwagi odnośnie sklepu serwisu mobilefashion.pl prosimy kierować na adres e-mail:
biuro@acento.pl

Regulamin sklepu www.mobilefashion.pl obowiązujący do dnia 24.12.2014
 

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.mobilefashion.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep www.mobilefashion.pl jest prowadzony przez firmę:
ACENTO Margerita Wiśniewska
02-593 Warszawa, ul. Biały Kamień 5
NIP: 5251962354
REGON:140637418
wpis do ewidencji działalności gospodarczej 432241
tel. +48 22 213 10 90; +48 22 213 10 88
kom. +48 660 402 402; +48 660 402 420
fax +48 22 213 10 89
e-mail: biuro@acento.pl
http://www.acento.pl
3. Zakup w sklepie internetowym www.mobilefashion.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Kupony rabatowe
Jeżeli posiadasz kupon rabatowy możesz go użyc podczas zamówienia. Podgląd przyznanych kuponów masz w bloku Moje konto.
Aby użyć posiadany kupon wciśnij przycisk Koszyk w bloku koszyka i dodaj go do aktualnego zamówienia przed realizacją.

III. Procedura składania i realizacji zamówień
1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma ACENTO zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak nr telefonu) nie będą rozpatrywane.
6. Firma ACENTO zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.mobilefashion.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
8. Firma ACENTO wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz nazwą firmy i poprawnym numerem NIP. Gdy pola te pozostaną puste wystawiony zostanie Paragon sprzedaży detalicznej
9. W przypadku gdy zamówione towary znacznie przekraczają gabaryty lub ciężar standardowej przesyłki firma ACENTO zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalenia kosztów przesyłki.
10. W przypadku zamówień opiewających sumarycznie na kwoty pobrania wyższe niż 1500 zł firma ACENTO może wymagać od Zamawiającego przedpłaty na konto zaliczki (w kwocie nie wyższej niż 10% wartości zamawianego towaru). Płatności przy odbiorze są możliwe do maksymalnej wartości 4900 zł.

IV. Postanowienia końcowe
1. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e-mail do ACENTO z siedzibą w Warszawie oraz na przetwarzanie przez Sklep moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.


Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.
Kontakt
Newsletter
Gotowe
Copyright 2006-2020 Acento. Wszystkie prawa zastrzeżone, zdjęcia i materiały należą do ACENTO lub odpowiednich producentów. Kopiowanie w części lub w całości bez pisemnej zgody zabronione.

Numer telefonu
660 402 402
Nasze biuro jest czynne:
Pon-Pt  8:00-16:00